temipress

temipress

Pressefotos von Hikmet Temizer

Sır­bi­stan Cum­hur­baş­kanı Vucic, AB ile yasa dışı göç konu­sun­da adım­lar atma­ya devam edecek

Dün­yanın en büyük erişkin video site­lerinden Porn­hub ve işlet­me­cisi Mind­Ge­ek’e karşı yasa­dışı içe­rik sun­duğu ve kazanç elde ettiği suçla­masıy­la dava açıl­dı. Yal­nız­ca Özel veya Giz­li tarayıcı pen­ce­re­le­ri­ni kullanın.Bu ayarlar altın­da, por­no site­le­ri çerez­le­ri kul­la­n­a­rak sizi takip ede­mez, bu neden­le baş­ka bir koru­ma kat­manınız daha olur. Bu, gezin­me alış­k­an­lıklarını­zın e‑posta adres­i­ni­ze veya Face­book gibi diğer hesa­plarını­za bağla­na­cağın­dan endişe etme­ni­ze gerek kal­ma­ya­cağı anlamı­na gelir.

 • İnt­ern­et üzerinden müsteh­cen mate­ryal­le­rin dağı­tıl­ması, satıl­ması veya ser­gi­len­me­si, inter­net por­no­gra­fi­si­ni izle­me veya bulun­dur­manın cez­ası olma­sa da, iki yıla kadar hapis cez­ası­na çarptırılabilir.
 • AB Komisyo­nu Baş­kan Yar­dımcısı Mar­gre­the Ves­ta­ger; Porn­hub, XVi­de­os ve Strip­cha­t’in de diğer büyük inter­net plat­form­ları gibi yeni yasal yüküm­lülü­k­le­re tabi olmasını “memn­uni­y­et veri­ci” ola­rak değerlendirmişti.
 • Kanun, por­no­gra­fi­nin huku­ki yoru­munu geniş­le­ten ve kap­sam­lı bir şekil­de yasakla­yan Ceza Kanunu Yasası’nın 166.
 • Ancak dürüst olmam gere­kir­se Pro­ton VPN’in ExpressVPN’in veya Pri­va­te Inter­net Access’in ücret­li plan­ların­dan biri­ne abo­ne olmanı­zı şid­det­le öneririm.
 • Nor­ve­ç’­te tam çıplak por­no­gra­fik mate­rya­lin dağı­tıl­ması veya satıl­ması 2006 yasal ola­rak yasa dışı ama bulun­dur­ul­ması yasaldı.
 • Ücret­siz plan­la, üst düzey güven­lik öze­l­li­kle­ri­ne de sahip olursunuz.

IPVa­nish, por­no site­le­re gir­diği­niz­de ver­i­ler­ini­zi korur.Porno içe­ren bir­çok site kötü ama­çlı yazılım ile dolu­dur. Bu, mev­cut en yük­sek sevi­y­edir ve bil­gi­ler­ini­zi, kırıl­ması nere­dey­se imkan­sız olan bir kodun arkası­na giz­ler. VPN bağlan­tısı kesi­lir­se inter­net bağlan­tını­zı engel­ley­en bir kapat­ma anaht­arı da sunar. IPVa­nis­h’i kul­lan­dığınız­da bil­gi­sayar kor­s­an­ları ve kar­an­lık şir­ket­ler bil­gi­ler­ini­zi çal­maz. Kuzey Kore’ye por­no­gra­fi ithal etmek sert bir şekil­de cezalandırılır.

Hız­lı yükle­me sürele­ri sağla­mak için ışık hızın­da çalışır ve siz por­no sitel­er­dey­ken güven­de kal­manı­zı sağla­yan güçlü güven­lik öze­l­li­kle­ri­ne sahiptir. Ayrı­ca ExpressVPN 30 gün para iade garan­ti­si sun­duğu için onu risk­siz ola­rak deney­e­bi­lir­si­niz. Hiz­met­ten mem­nun kal­maz­sanız geri öde­me talep edebilirsiniz.

Por­no site­le­ri­ne güven­li bir şekil­de eriş­mek için en iyi VPN hangisidir?

Ancak, test ettiğim diğer bir sunu­cu çok yavaş­tı, hiç­bir şey izley­e­me­dim. Bu dur­um­da daha incest xxx por­no hız­lar elde etmek için sunu­cu bağlan­tısını kes­me­ni­zi ve yen­i­den bağlan­manı­zı tav­si­ye eder­im. CyberG­host, iOS ve Linux gibi diğer plat­form­ları da des­te­kler, böyle­ce nere­dey­se her aygıt­ta por­no izle­mek için kul­lana­bi­lir­si­niz. Yıl­lık plan­da IPVanish’i test etmek için 30 gün para iade garan­tisin­den yararlanabilirsiniz.

 • Böyle­ce, 18 yaşın­dan küçü­k­le­rin por­no­gra­fik içe­rik­le­re erişi­mi­ne izin verilmeyecek.
 • Ancak, ücret­siz plan sizi 1 cihaz­la sınır­lan­dırır ve yayın izle­me des­teği yoktur.
 • Büyük ağ aynı zaman­da, ülke­niz­de veya yakınınız­da sunu­cu arar­ken bol­ca seçe­nek demektir.Farklı ülkel­er­de­ki por­no içe­rikle­ri­ni araş­tır­manız gere­ki­yor­sa, araların­dan seçim yapa­bil­eceği­niz bin­ler­ce kon­u­muz vardır.
 • Ayrı­ca NordVPN ile bir reklam engel­leyici, çift VPN, geliş­miş güven­lik öze­l­li­kle­ri ve çok yük­sek hız­lar elde edersiniz.
 • Ekip, hastanın 2005 yılında­ki düğü­nünde kay­de­di­len bir video­sunu kul­la­n­a­rak sesi­ni yen­i­den sentezlemişti.

Rus hükû­me­t­i­nin ile­tişim ortamı göze­t­me­ni, Fede­ral İlet­işim, Bil­gi Tekno­lo­ji­si ve Kit­le İlet­işim Hiz­met­le­ri Dene­tim Ser­vi­si, por­no­gra­fik dünya çapın­da ağ site­ler­inin engel­len­me­si emri­ni ver­me yet­ki­si­ne sahip. 2015 yılın­da ajans, Porn­hu­b’ın Rus­ça sürü­mü­nün ve diğer 10 por­no­gra­fik siten­in bir mah­ke­me kar­arı­na daya­n­a­rak engel­len­me­si­ni ist­edi. Fin­lan­di­ya’­da çocuk por­no­gra­fi­si, şid­det içe­ren ve hay­v­an­la­ra yöne­lik por­no­gra­fi­nin yanı sıra yasa dışı­dır. Her­han­gi bir mağa­zada por­no­gra­fi sat­mak yasal­dır fakat der­gi­ler 15 yaşın­dan küçük alıcıla­ra satılamaz ve tam çıplak por­no­gra­fi, en az 18 yaşında­ki alıcılar­la sınır­lı­dır. Por­no­gra­fi­nin fil­me alın­ması ve cin­sel içe­riğin çevri­mi­çi dağı­tımı yasa dışı­dır. Por­no­gra­fik mate­ryal­le­re eriş­mek, bun­la­ra sahip olmak veya sakla­mak yasa dışı değil­dir (çocuk por­no­gra­fi­si hariç).

Veri poli­ti­k­asında­ki ama­çlar­la sınır­lı ve mev­zua­ta uygun şekil­de çerez kon­um­lan­dırm­ak­tayız. Avrupa ülkele­ri arasın­da por­noya yasak geti­ren ilk ülke­l­er arasın­da İzl­anda da bul­un­m­akt­a­dır. Ancak bu ara­çların çoğun­luğun­un kul­lanıcı dostu olduğunu veya yay­gın­laş­tığını söy­le­mek zor. “Poli­ti­k­acılar ve dev­let baş­k­an­ları, dezen­formasyo­na yol aça­bil­ecek ve seçim süre­ç­le­ri­ni etki­le­me olasılığı olan potan­si­yel hedef­ler. Sal­dırılar küçük çocu­kları ve okul çağında­ki kız çocu­klarını da etkiliyor.

Rusya’­dan mis­il­le­me: Çok say­ı­da Avrup­alı medya kuru­luşu engellendi

2010 yılın­da, İçişl­eri Bak­an­lığının açık­ça yetişkin­le­re yöne­lik web site­le­ri de dahil olmak üze­re bir dizi web site­si­ne erişi­mi yasakla­dığı bil­di­ril­di. Eylül 2018’de, kadın­la­ra yöne­lik şid­det­le ilgi­li endişe­ler, Nepal Hükûmeti’nin çevri­mi­çi por­no­gra­fiyi yasakla­ma niy­e­ti­ni açıkla­ması­na neden oldu. 24 Eylül’­den iti­ba­ren Nepal Tele­ko­mü­ni­kasyon Kuru­mu , Nepal Hükû­me­ti İlet­işim ve Bil­gi Tekno­lo­ji­si Bakanlığı’nın emir­le­ri­ne por­no­gra­fik içe­rik sağla­yan tüm web site­le­ri­ne engel koy­ma­ya başla­dı. 12 Ekim’e kadar 21.000’den faz­la por­no­gra­fik web site­si engel­len­di. Evet, çoğu ülke­de VPN ile por­no site­le­ri­ne eriş­mek yasaldır.

 • Araş­tır­manı­zı yapa­bil­mek adı­na yerel bir ağ enge­li­ni atl­at­mak için bu yön­te­mi kullanabilirsiniz.
 • Düzen­li ve kab­lo­lu tele­vi­zyon, düzen­len­miş tele­vi­zyo­nun ayrı bir yasay­la düzen­len­diği­ni ve dolayısıy­la Yük­sek Mah­ke­me kar­arın­dan etki­len­me­diği­ni gör­erek eski ölçün­le­re uyma eğilimindedir.
 • Site­mi­zi kul­lan­ma­ya devam ede­rek çerez­le­ri kul­lan­mamı­za izin ver­miş oluyorsunuz.
 • Aynı zaman­da bir mes­lek veya alış­k­an­lık edin­meyi de yasaklar.
 • San­sür­lü site­le­ri açar ve inter­net kul­lanımını­zı gör­mek istey­en­le­re karşı sizi korur, yani bir nevi inter­net­in maymuncuğudur.

Avrupa Birliği’nden ABD’ye ve Ope­nAI, Goog­le gibi tekno­lo­ji şir­ket­le­ri­ne far­klı kesim­ler yapay zeka içe­rikler­inin fili­gran­lar­la işa­ret­le­n­e­ceği­ni bu yıl taah­hüt etmiş­ti. Sah­te ses üre­ten deepf­ake yazılım­la­ra karşı koruyu­cu bir yazılım geliş­ti­ren St Louis’­te­ki Washing­ton Üniversitesi’nden Bil­gi­sayar Bili­mi ve Mühen­dis­liği alanın­da çalışan Yrd. Dr. Ning Zhang, BBC Tür­k­çe’ye, “mükem­mel güven­lik­te bir sis­tem yok” diyor. Buna ek ola­rak nüfu­sun ile­ri yaşlı kesi­mi, deepf­ake ile yakın­larının sesi­ni üre­te­rek onlar­dan para istey­en sal­dırıla­ra karşı daha büyük risk altın­da ola­bi­li­yor. İns­an ses ve görün­tü­sü­nü tak­lit eden deepf­ake dolan­dırıcılıkları­na karşı ara­çlar geliş­ti­ril­se de tekno­lo­ji­de­ki hız­lı iler­le­me­l­er, “ebe­di bir kedi-fare oyunu çağını” başl­at­mış olabilir.

34 kadın Ame­ri­ka Bir­leşik Devletleri’nin Kali­for­ni­ya eyale­tin­de açtığı dava­da siteyi ve şir­ke­ti teca­vüz ve cin­sel sömürü içe­ren görün­tü­ler üzerinden bile­rek kar elde etmek­le suçla­dı. Suçla­malar­da siten­in çocuk por­no­gra­fi­si ve her tür­lü rıza dışı cin­sel içe­rik­le dolu bir piya­sa yarat­tığı kay­de­dil­di. İş veya araş­tır­ma için por­no site­le­ri­ne eriş­me­niz gerek­tiğin­de, en son karşılaş­mak ist­ediği­niz şey por­no engel­le­meler­idir. Ayrı­ca yan­lış bir bağlan­tıya tıkla­ya­rak bil­gi­say­arını­za kötü ama­çlı yazılım bulaş­tıra­bi­lir veya kişi­sel ver­i­ler­ini­zi sız­dıra­bi­lir­si­niz. Ney­se ki, giz­li­liği­ni­zi koru­ya­rak por­no izle­mek için ihti­yacınız olan tek şey bir VPN’dir.

Por­no izle­mek için VPN nasıl seçilir?

Nor­ve­ç’­te tam çıplak por­no­gra­fik mate­rya­lin dağı­tıl­ması veya satıl­ması 2006 yasal ola­rak yasa dışı ama bulun­dur­ul­ması yasal­dı. Bun­un­la bir­lik­te, üre­tim açık­ça yasa dışı değil­di, bu neden­le hem foto­ğraf hem de film çekim­le­ri ger­çe­kleş­ti. Yurt dışın­da, inter­net­te veya uydu tele­vi­zyon aracılığıy­la por­no­gra­fi edinilebilir.

2013’ün başların­da, İçişl­eri Bak­anı Ögmun­dur Jónas­son, çocu­kları şid­det içe­ren görün­tü­ler­den koru­mak için çevri­mi­çi por­no­gra­fi yasağını geniş­let­mek için bir teklif tas­lağı öner­di. 27 Nisan 2013 tarih­li par­la­men­to seçim­lerinde hükû­met değişi­k­liğin­den bu yana plan dur­du­rul­du. O zaman­dan beri, ilgi­li mev­zu­at­ta her­han­gi bir değişi­k­lik olmamış­tır ve res­mi ola­rak her­han­gi bir değişi­k­lik yapıl­mamış­tır. Ülke, Suudi Ara­bi­stan stand­art­ları­na göre tanınan por­no­gra­fik mate­ryal­le­rin kul­lanımını yasaklıyor.

 • Böyle­ce ziya­ret ettiği­niz tüm web site­le­ri mera­klı göz­ler­den giz­li kalır.
 • Ülke, Suudi Ara­bi­stan stand­art­ları­na göre tanınan por­no­gra­fik mate­ryal­le­rin kul­lanımını yasaklıyor.
 • Sır­bi­stan’ın yasa dışı göç hare­ket­le­ri­ni dik­kat­li­ce izle­meye devam ede­ceği­ni vur­gu­la­yan Vucic, AB ile yapılan anlaş­may­la bunu tey­it etti­kle­ri­ni ifa­de etti.
 • Sonuç ola­rak, çevri­mi­çi ola­rak yap­tığınız her şey tama­men anonim ve giz­li tutulur.
 • Hem yer­li hem de ithal por­no­gra­fi çalış­maları son on yıl­lar­dan beri Kuzey Kore’­de mevcuttur.

CyberG­host VPN­çoğu uygu­la­masın­da Tür­k­çe des­te­kley­en sezg­i­sel bir arayü­ze sahiptir. Güven­li­dir, hız­lı­dır ve por­no site­ler­inin e‑posta ver­i­ler­ini­zi sız­dırıp sız­dır­ma­dığını kon­trol etme­ni­zi sağla­yan bir öze­l­liğe sahiptir. My ID Guard, por­no site­le­ri­ne kay­dol­mak için kul­lan­dığınız e‑posta adre­si ve parola­lar dark web’e sız­mış­sa sizi uyarır.

Uyarı: Por­no Site­le­ri İzl­em­ek için Kul­lanılan Diğer Yön­tem­ler Güven­li Değildir

Baş­ka bir karar­da, öğren­ci yayımcısı Mark Camil­le­ri ve yazar Alex Vel­la Gera, Li Tkis­ser Sew­wi başlıklı müsteh­cen bir öykü­nün yayın­lan­ması nede­ni­yle Ceza Yasası’nın 208. İng­il­izce ola­rak, Real­tà öğren­ci gaze­te­sin­de (Mal­ta Üniversitesi’ndeki kampüs­te ücret­siz ola­rak dağı­tılır) Sulh Hukuk Mah­ke­me­si tarafın­dan ‘Kır­dığın şeyi onar’ ola­rak çevril­di. Mad­de­si uyarın­ca “por­no­gra­fik mal­ze­me­l­er” sanat eser­le­ri, resim­le­rin foto­ğra­fik çoğalt­maları, bil­gi­ler ve ana içe­riği ana­to­mik yapının kaba ve haksız betim­le­me­si olan diğer mal­ze­me­l­er ola­rak tanım­lan­m­akt­a­dır. Azer­bay­can’­da por­no­gra­fi, baş­ka yer­ler­de olma­sa da, Bakü’­de kolay­ca ve ucu­za elde edi­le­bi­lir. Ülke sınırl­arının öte­si­ne tam çıplak por­no­gra­fi çek­mek için rüş­vet ver­il­diği­ne dair haber­ler var.

NordVPN, por­no izler­ken ver­i­ler­ini­zi ve giz­li­liği­ni­zi koru­mak için hari­ka bir seçe­nek­tir. Sizi kötü ama­çlı por­no site­le­ri­ni ziya­ret etmek­ten ve virüs içe­ren dosya­ları indir­mek­ten korur. Ayrı­ca NordVPN ile bir reklam engel­leyici, çift VPN, geliş­miş güven­lik öze­l­li­kle­ri ve çok yük­sek hız­lar elde eder­si­niz. NordVPN’in, tüm satın alım­ları 30 gün­lük para iade garan­ti­si ile des­te­kle­nir. PIA’in mobil uygu­la­malarının son derece sezg­i­sel oluşunu ve bir­çok kul­lanışlı öze­l­leş­tir­me seçe­neği olmasını sevi­yo­rum. 2016’nın son­ların­da Mal­ta yasa­ma mecli­si çoğu por­no­gra­fik mate­ry­al için yeşil ışık yaktı.

Yar­gıla­ma 18 yaşın altında­ki kişi­le­ri tem­sil ettiği­ni düşündüğü davalar­da, bu kişi­le­re çocuk por­no­gra­fi­si örneği ola­rak dav­ranıl­mış­tır. Ana­ya­sa ve yasalar, öze­l­lik­le ücret­siz por­no­gra­fi, fuhuş ve seks dük­kan­larının ücret­siz yasalarıy­la karşılaş­tırıl­dığın­da hard­core por­no­gra­fi konu­sun­da çok katı­dır. 18 yaşın altında­ki kişi­le­re por­no­gra­fik içe­rik sağla­mak yasa dışı­dır ve por­no­gra­fik içe­riği satan mağ­aza­lar, 18 yaşın altında­ki kişi­le­rin tesis­le­ri­ne gir­mesi­ni engel­le­mel­i­dir. Mağa­zanın sade­ce bir bölümü por­no­gra­fi konu­sun­da uzman­laşıyor­sa, diğer yer­ler­den tama­men kapatılmalıdır.

 • Güven­li­dir, hız­lı­dır ve por­no site­ler­inin e‑posta ver­i­ler­ini­zi sız­dırıp sız­dır­ma­dığını kon­trol etme­ni­zi sağla­yan bir öze­l­liğe sahiptir.
 • Bu, por­no site­le­ri­ne giz­li­liği­ni­zi veya güven­liği­ni­zi teh­li­keye atma­dan erişe­bil­eceği­niz anlamı­na gelir.
 • Site­mi­zi ana ekranını­za bir web uygu­la­ması ola­rak nasıl yük­leye­ceği­ni­zi gör­mek için aşağı­da­ki videoyu takip ediniz.
 • Japon Hen­tai ve Loli­con örne­kle­ri de yar­gı yer­ler­inin kar­arl­arının bir sonu­cu ola­rak İsv­eç­’te yasa­dışı kabul edildi.
 • Her satın alma işle­mi­ni 30 gün­lük para iade garan­ti­si­yle destekler.

NordVPN onlar­ca hari­ka güven­lik ve giz­li­lik öze­l­liği­nin yanı sıra çok yük­sek hız­lar sağlar. Por­no izle­mek için sunu­lan en iyi öze­l­li­klerinden bir tane­si Teh­dit Koruması’dır. Reklam­ları ve bot­ları engel­le­me­s­i­nin yanı sıra, NordVPN kötü ama­çlı yazılım içe­ren site­le­ri de ziya­ret etme­ni­zi engel­ler ve bil­me­den indir­meye çalışı­tğınız kötü ama­çlı yazılım dosya­larını siler. Teh­dit Koru­ması öze­l­liği, tüm kötü ama­çlı yazılım dosya­larımı algıla­ya­rak, bil­gi­say­arı­ma indir­memi engel­le­di. Bir diğer avan­ta­jı ise, Teh­dit Koruması’nın NordVPN’e bağlı olma­dan da çalış­ması­dır. Mal­ta’­da por­no­gra­fi ve müsteh­cen mate­ry­al, tica­ri bir çıkarı olup olma­dığı­na veya yetişkin bir izleyici kit­le­si­ne yöne­lik olup olma­dığı­na bakıl­maksı­zın 2016’nın son­ları­na kadar yasaklandı.

Sosy­al medy­anın yarat­tığı teh­li­ke­l­er konu­sun­da kamuoy­un­un far­kın­dalığı son on yıl­da kat­la­n­a­rak art­tı; her yaş­tan ve cin­si­y­et­ten insan, olum­suz zihin­sel sağlık duru­mu bil­di­ri­yor… Test ettiğim VPN’­ler arasın­da, por­no izler­ken en iyi giz­li­lik ve güven­lik sun­an VPN ExpressVPN’dir. Yete­rin­ce hız­lı olduğun­dan, video­ları ara­bel­leğe alma­dan izley­e­bi­lir­si­niz. Sağlam güven­lik önlem­le­ri ile de giz­li çevri­mi­çi etkin­li­kler­ini­zin güven­de kal­masını sağlar. Dahası ExpressVPN’i risk­siz dene­me­ki­çin 30 gün para ide garan­tisin­den yararlanabilirsiniz.

Rapor­da, bu plat­form­lar­da, şid­det­li pene­trasyon sonu­cu iç organ­ların düş­me­si­ni ifa­de eden “pro­lap­sus” başlıklı çok say­ı­da video bulun­duğu belir­til­di. Rapor ayrı­ca, “top­lu teca­vüz” başlıklı video­la­ra da işa­ret etti. Eğer merak edi­yor­sanız belir­telim, ExpressVPN ile Netflix’in tüm kata­loğunu Tür­ki­ye de dahil olmak üze­re her yer­den izle­mek müm­kün. Sanal ola­rak baş­ka bir ülke­de bul­un­mak, Türk hükü­me­ti tarafın­dan koyu­lan kısıt­la­ma ve san­sür­le­ri aşmanı­zı sağlar. Kali­te­li VPN ser­vis­ler­inin kayıt tut­ma­ma poli­ti­k­ası var­dır, yani gir­diği­niz site­le­rin detayları kay­de­dil­mez. Türkiye’de por­no yapımcıların ve aktör­ler­inin mim­len­me­sin­de en büyük rol oyna­yan şey AKP, yani Ada­let ve Kal­kın­ma Partisi’nin seçil­me­si olmuştu.

Ancak sosy­al medya­da bir­çok kul­lanıcı hükü­me­ti san­sür­le suçla­dı. Twit­ter’­da “#Save­Porn­hub” (#Porn­hu­bıK­ur­tarın) eti­keti­yle yapılan paylaşım­lar­da hükü­me­tin ins­an­ların ter­cih yap­ma hak­kı­na müdaha­le edil­diği savunul­du. Tüm yor­um­ları, gön­de­ril­di­kle­ri andan iti­ba­ren 48 saat için­de, ger­çek oldu­kların­dan ve her­han­gi bir rahatsız edi­ci ifa­de içer­me­di­klerinden emin olmak için kon­trol edi­yo­ruz. Por­no site­ler­inin arşiv­len­miş sürüm­le­ri­ni Way­back Machi­ne’­de görün­tü­ley­e­bi­lir­si­niz. Şifr­ele­me kul­lan­mıyor­sanız, nere­ye git­tiği­ni­zi ve ne izle­diği­ni her­kes izley­e­bi­lir veya göre­bi­lir. Pro­xy­ler size VPN ile elde ede­bil­eceği­niz çevri­mi­çi giz­li­liği veremezler.